O nas


Ośrodek Szkolenia Kierowców „DANUTA” rozpoczął działalność w 1994 roku.
Założycielem Ośrodka jest Danuta Kardaś

Ośrodek „DANUTA” działa na podstawie Zezwolenia Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 00010223 i prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie:
– prawa jazdy kat. A1, A, B, B+E, C, C+E, D ;
– prowadzi szkolenia instruktorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
– kwalifikację: wstępną, przyspieszoną i szkolenia okresowe.

Od 23.03.2011 roku Ośrodek posiada akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wyżej wymienionych szkoleń.

Ośrodek „DANUTA” należy do Stowarzyszenia Instruktorów Kształcenia Kierowców we Wrocławiu. Właściciel Ośrodka jest prezesem w/w Stowarzyszenia, które należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach:

Postanowienia wstępne – Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu zgodny z Ustawą o Kierujących Pojazdami w

w Ośrodku Szkolenia Kierowców DANUTA (zwanym dalej „Organizatorem”).

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia: (a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Deklaracji lub Podanie przyjęcia na kurs; (b)  drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon),  i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności) – Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DANUTA, DANUTA KARDAŚ

WROCŁAW ul. GAZOWA 16/1A  NIP 9121062358

Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje zawodowe

Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DANUTA, DANUTA KARDAŚ  jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu.

Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.oskdanuta.pl. Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

Zmiana wykładowcy lub instruktora nauki, techniki jazdy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych. Na szkoleniu trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych organizator zapewnia kawę lub hebatę.

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń i sprawozdawczości oraz w przypadku szkoleń dofinansowanych wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez organizatora i instytucję finansującą w celu ewentualnego monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu czy sprawozdawczości.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 –  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator szkolenia tj. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW     DANUTA, DANUTA KARDAŚ

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz  wystawienia zaświadczenia i faktury,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom jednak w przypadku szkoleń dofinansowanych, dane te mogą być przekazane Instytucjom Finansującym, w celu ewentualnego monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu czy sprawozdawczości.                                                                                                                                                                    —
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia i faktury.
 • Zasady uczestnictwa w szkoleniach
 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług KSU.

W związku z przyjętym zobowiązaniem w sprawie umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzania wizytacji każdego szkolenia dofinansowanego przez uprawnione instytucje (PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, inne instytucje finansujące) lub podmioty przez te instytucje upoważnione.

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące usług szkoleniowych będą przyjmowane w formie pisemnej. Rozpatrywane będą w ciągu 7 dni przez Kierownika Ośrodka.